תקנון מועדון לקוחות  By Points 


הגדרות

החברה/מנהלת אתר הסחר BYBY TODAY פורטל בריאות מספר שותפות 558421673 או חברה אחרת שתהא בנעליה, בכל הקשור לניהול ו/או תפעול האתר כהגדרתה להלן.


אתר החברה - https://byby.today

שירות לקוחות הרשת - שירות הלקוחות אשר פועל בימים א' עד ה' בין השעות 16:30-09:00 וזמין במענה הטלפוני 053-2333888 או בדואר אלקטרוני info@byby.today:
חבר מועדון - כל אדם שהצהיר שגילו מעל 18 שנה, ונרשם כלקוח באתר הסחר.

דמי חבר - תשלום עבור החברות במועדון הוא בחינם נכון למועד תקנון זה ו/או כפי שייקבע ו/או יעודכן על ידי החברה מעת לעת כאמור בתקנון זה, אשר שולם על ידי חבר המועדון במועד ההצטרפות למועדון ו/או במועד חידוש חברות, על פי העניין.

מבוא

2.1 תקנון זה מסדיר את הכללים והתנאים לעניין ניהול והפעלת מועדון הלקוחות BY POINTS ובכלל זה את מערכת היחסים בין החברה לבין חברי המועדון. בהצטרפותו למועדון לרבות בחתימתו על טופס ההצטרפות מאשר חבר המועדון את הוראות תקנון זה ותחולתן ביחס לחברותו במועדון ולמערכת היחסים בינו לבין החברה

2.2 תקנון המועדון העדכני בכל מועד יפורסם באתר האינטרנט של החברה. ובנוסף, ניתן יהיה לקבל העתק מהתקנון העדכני, ללא תשלום, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד פרסום התקנון המעודכן אשר יישא עליו את תאריך העדכון יחול בין הצדדים ויחייב את הצדדים הנוסח המעודכן.

2.3 בכל נושא הקשור למועדון הלקוחות, לרבות לעניין קבלת תקנון מועדון הלקוחות ניתן לפנות לשירות לקוחות הרשת.

2.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום, שתפורסם באתר האינטרנט של החברה ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה והכל בכפוף להוראות כל דין ו/או למתן אפשרות לניצול כל הטבה ככל שתהיה לחברי המועדון במועד האמור.

הצטרפות למועדון

3.1 זכות ההצטרפות למועדון מוקנית ללקוח פרטי בלבד, שגילו מעל 18 שנה, אשר מילא טופס הצטרפות אלקטרוני באתר החברה כהגדרתו לעיל, מסר את הפרטים הנדרשים בטופס ההצטרפות כשהם מלאים, נכונים ועדכניים, אישר קבלת דיוורים עם פרסומים, הטבות מבצעים ועדכונים מהחברה מעת לעת באמצעות מסרונים ו/או דוא"ל ו/או בכל אופן אחר ושילם דמי חבר למועדון (במידה ונגבו ממנו לפי מחירון ההצטרפות למועדון).

3.2 המועדון אינו מיועד ללקוחות עסקיים ולא תוקנה זכות הצטרפות למועדון ללקוח עסקי.

3.3 חבר המועדון מאשר, כי ימסור לחברה פרטים מלאים, נכונים ועדכניים במסגרת טופס ההצטרפות וכי יעדכן את החברה, בהודעה בכתב לשירות הלקוחות של הרשת, על כל שינוי שיחול בפרטיו. החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרפות למועדון במידה ולא נמסרו פרטים, או נמסרו בחלקם או באופן שאינו ברור.

3.4 עדכון תאריך לידה - חבר מועדון המבקש לעדכן את תאריך הלידה שלו ברישומי החברה יפנה לשירות הלקוחות בבקשת עדכון כאמור. למען הסר ספק מובהר, כי הטבת יום הולדת לחברי המועדון ניתנת פעם אחת בכל שנת חברות במועדון ולא תינתן הטבה נוספת לחבר מועדון שעדכן את תאריך הלידה שלו לאחר שמימש את ההטבה האמורה ביחס לתאריך הלידה שהיה מעודכן ברישומי החברה עובר למועד עדכון תאריך הלידה שלו.

3.5 החברה תהיה רשאית לעדכן את שיעור דמי החבר, להגדיל או להפחית אותם ו/או לתת הטבות שונות במועד ההצטרפות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. חל שינוי בדמי החבר יעודכן השינוי בתקנון המועדון ויהיה תקף למצטרפים למועדון החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר האינטרנט של החברה.

3.6 תשלום דמי חבר יקבע על פי השיעור הקבוע בתקנון במועד הצטרפות ו/או במועד חידוש חברות של כל חבר מועדון. התשלום יתבצע באמצעי התשלום המקובלים במועדון הלקוחות: כרטיס אשראי ו/או ביט לא יתאפשר תשלום בעסקת מועדון בנקודות קנייה.

3.7 חבר המועדון לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בשיעור דמי החבר ו/או בהטבות כלשהן הניתנות למצטרפים לאחר הצטרפותו למועדון ו/או למחדשים חברות על פי העניין, ולא תהיינה לחבר המועדון כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה.

3.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות מכל סיבה שהיא וללא כל צורך לנמק את סירובה, ולכל המבקש להצטרף למועדון הלקוחות לא תעמוד כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

חידוש וביטול חברות במועדון

4.1 החברה תהיה רשאית לבטל באופן מיידי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, חברות של חבר מועדון אשר הפר את הוראות תקנון זה ו/או פעל בדרך של מרמה, זיוף, הונאה, אי תשלום או פעולה אחרת ביחס לחברות במועדון לרבות שימוש לרעה בחברות במועדון הלקוחות ו/או לקנייה ברשת ו/או הפר את הוראות הדין ביחס לחברותו במועדון וכן לחסום ו/או לבטל לאלתר את כרטיס החבר שנמסר לו באופן שימנע ממנו שימוש בכרטיס.

4.2 לחברי המועדון לא יינתן כפל הטבות למעט במקרה בו תקבע החברה במפורש לגבי מוצרים מסוימים ו/או הטבות מסוימות, כי חברי המועדון יהיו זכאים לכפל הטבות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. דהיינו, במעמד רכישת מוצרים ברשת חבר המועדון לא יהא רשאי לקבל הטבות מועדון יחד עם הטבות נוספות בגין כרטיסי הנחה נוספים מכל סוג שהוא לרבות סוגים נוספים של כרטיסי מועדון. או הנחות שונות באתר במקרה כאמור, חברי המועדון יידרשו לבחור במעמד רכישת מוצרים ברשת באיזו מן ההטבות האמורות ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

4.3 תנאי לקבלת ההטבות המוקנות לחברי המועדון הינו הזדהות חבר המועדון באמצעות שם משתמש וססמה באתר החברה.

הטבות לחברי המועדון

4.4 החברה תעניק הנחות למוצרים על פי בחירתה באתר החברה באמצעות שימוש בנקודות לפי המפתח של:
כל 1 ₪ קניות באתר החברה = 5 נקודות מועדון BY POINTS.
כל 100 נקודות מועדון BY POINTS שוות 1ש"ח בהנחת לקוח.
ההנחות יינתנו לפי מדרגות הנחה בקודי קופון שיונפקו על ידי החברה, החברה יכולה לשנות את שווי נקודות ההנחה, מדרגות ההנחה ומפתח שווי הנקודות להנחה ללא הודעה או התרעה מוקדמת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


4.5 בנוסף החברה רשאית לקבוע הטבות והנחות שונות לחברי המועדון, וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחברי המועדון לא יינתן כפל הטבות.( שימוש כפול בנקודות, מבצעי הנחה, כרטיסי מתנה, או קודי הנחה שנתנו בחנות).


4.6 החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל דעתה בלבד לקבוע אילו מוצרים יהיו חלק מהטבות ההנחה של מועדון הלקוחות. החברה יכולה לשנות מדי פעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת את סוגי המוצרים המשתתפים במבצעי ההנחות של מועדון הלקוחות.

הטבת יום הולדת

4.6 הטבת יום הולדת ניתנת לכל חבר מועדון אחת לשנה ועל פי תאריך הלידה עליו הצהיר בטופס ההצטרפות. ההטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, בחודש יום ההולדת. ככל שלקוח יצטרף למועדון הלקוחות בחודש יום הולדתו, ייהנה הלקוח אך ורק ממתנת ההצטרפות והוא לא יהא זכאי לממש את הטבת יום ההולדת בחודש ההצטרפות. במקרה זה, חבר המועדון ייהנה מהטבת יום ההולדת בחודש יום ההולדת בשנה העוקבת.
הטבת יום ההולדת תהיה מתנה של 500 נקודות.

4.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת. פירוט ההטבות העדכני באתר האינטרנט של הרשת. לא יינתנו הטבות רטרואקטיבית על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון הלקוחות.
לא יינתנו הטבות על ביטולי עסקה.

6החלפה והחזרת מוצרים

6.1 החזרה והחלפה של פריטים שנרכשו בהטבת מועדון בחנויות הרשת תתבצע על פי הוראות נוהל החזרת מוצרים המפורט באתר החברה.

6.2 ההחזר הכספי שיינתן בגין החזרת פריטים יהיה עלות המוצר כפי ששולמה בפועל על ידי חבר המועדון, דהיינו מחיר המוצר לאחר הנחת ו/או הטבת המועדון.

6.3 ככל שהטבת המועדון שניתנה הייתה קבלת פריט במתנה תבוטל העסקה כנגד החזר פריט המתנה שניתן. לא הוחזר פריט המתנה יקוזז מחירו המלא של פריט המתנה במועד הרכישה מסכום ההחזר המגיע לחבר המועדון.


7 פרסום ודיוור לחברי המועדון7.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חברי המועדון במסגרת ההצטרפות וכן כל מידע אחר אודות חברי המועדון אשר ייאסף אודותיהם במסגרת חברותם, יטופלו ויישמרו על-ידי החברה בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתרי הסחר של החברה כפי שתעודכן מעת לעת על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
https://byby.today/pages/מדיניות-פרטיות

7.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את החברה על כל שינוי בפרטי ההתקשרות עמו, לרבות כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו' על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו ועל מנת שיוכל ליהנות מהטבות מועדון הלקוחות. חבר מועדון לא יוכל להעלות טענות כלפי החברה בגין אי קבלת הטבות והנחות הניתנות במסגרת חברות במועדון הלקוחות אם שינה את פרטיו ביחס לפרטים שמילא בטופס ההצטרפות, אך לא עדכן כאמור לרבות במקרה בו לא ראה פרסומים המיועדים לכלל הלקוחות ולחברי המועדון במדיות השונות ו/או עקב כל סיבה ו/או מניעה אחרת שאינה תלויה בחברה.


8 כללי

8.1 הוראות תקנון זה כפופות להוראות הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ליישומו של תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

8.2 הוראות תקנון זה נכתבו לשם הנוחות בלשון זכר ומופנות לנשים ולגברים כאחד.

8.3 כל ויתור ו/או התנהגות של החברה בניגוד להוראות תקנון זה ייעשו לפנים משורת הדין בלבד ולא ייחשבו כוויתור על האמור בתקנון זה.

8.4 הודעות לחברי המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות אך לא רק בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתקנון זה ו/או ברשת ו/או בכל דבר ועניין ייעשו באמצעות דיוור אינטרנטי (אי מייל) לחברי המועדון ו/או באתר האינטרנט של הרשת וכן בכל אופן אחר שייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

8.5 החברה לא תישא בכל אחריות למימוש ו/או לאי מימוש הטבות המועדון על ידי חברי המועדון ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל הוצאה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו לחברי המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לחברות במועדון ו/או בקשר עם המועדון ו/או בקשר עם ההטבות במועדון ו/או בקשר לשיבושים שעלולים למנוע מימוש הטבות כאמור ו/או בשל אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל כוח עליון, וחברי המועדון מאשרים, כי הם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

8.6 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.